#ksu

521,820 Posts Share

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
beingksu. ഷുഹൈബ്ക്കാ  ജീവിക്കുന്നു  നമ്മളിലൂടെ 
In collaboration with @sidhik_al

ഷുഹൈബ്ക്കാ ജീവിക്കുന്നു നമ്മളിലൂടെ In collaboration with @sidhik_allanoor And @beingksu #cpm #cpim #dyfi #cpimterror #shuhaibedayannur #Inc #iyc #KSU

Share 333 30
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ksu_pennpada. #KSU സിന്ദാബാദ്💪💙
ST Johns Anchal
#ksupennpada

#KSU സിന്ദാബാദ്💪💙 ST Johns Anchal #ksupennpada

Share 512 17

The University of Central Asia's (UCA) undergraduate Student Association held a Spelling Bee competition at the Khorog Campus in Tajikistan on February 8. Twenty-nine students competed from UCA, Khorog State University (KSU) and UCA's School of Professional and Continuing Education (SPCE). Ramziya Mirbozkhonova (UCA SPCE and KSU student) won first place, followed by Fariya Baig (UCA undergraduate student) in second, and Surma Amirbekova (KSU student/SPCE graduate) in third. Congratulations! From L to R: Surma Amirbekova (3rd), Fariya Baig (2nd) and Ramziya Mirbozkhonova (1st). Ассоциация студентов университета Центральной Азии (УЦА) 8 февраля провела в Хорогском кампусе конкурс «Spelling Bee» (Конкурс правописания). Двадцать девять студентов соревновались из УЦА, Хорогского государственного университета (ХГУ) и Школы профессионального и непрерывного образования УЦА. Рамзия Мирбозхонова (КГУ) заняла первое место, затем Фария Байг (выпусница УЦА -2023) на втором и Сурма Амирбекова (ХГУ) на третьем месте. Поздравляем! Слева направо: Сурма Амирбекова (3-е место), Фария Байг (2-е место) и Рамзия Мирбозхонова (1-е место). #spellingbee #competition #ucakhorogcampus #khorog #gbao #Tajikistan #centralasia #community #KSU #spce #highered #continuingeducation #university #universityofcentralasia #uca #badakhshan #kyrgyzrepublic #Kazakhstan #afghanistan #Pakistan #iran #syria

Share 679 4
mr.mauricemedia. N A T U R A L 🌱 
Day 18/30 of #30DaysofMelanin 
Muse: @olivia.marcele

N A T U R A L 🌱 Day 18/30 of #30DaysofMelanin Muse: @olivia.marcelean If you like this shot, please like, comment & share on your story! Thank you & be blessed!!!📸🍫✨ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #masterpiecebymaurice X @mr.macmedia X @helloericvo X @mem.studios #MEMStudios #MMM #photooftheday #ksu #kennesaw #kennesawphotography #atlanta #atlantaphotography #photography #photographer #model #canon #canonphotography #studio #studiophotography #shotbyme #supportblackownedbusinesses #style #fashion #art #beauty #backdrop #ppratlanta #portrait #portraitphotography

Share 398 28

Who else tried to Google lotrhl? Missed our invite 😫 . . . #urbandictionaryfail #tsm #KSU #landoftheredhotlovers #dphieksu

Share 4 1
iamdjpicasso. TONIGHT SATURDAY :FREE ENTRY /PARKING ALL NIGHT 🔥SEDUCTION SATURDAY A

TONIGHT SATURDAY :FREE ENTRY /PARKING ALL NIGHT 🔥SEDUCTION SATURDAY AT ARIF LOUNGE ( 2847 BUFORD HWY NE ATL ) 8PM-3AM💥😁😁📍! 🔥- EVERY SATURDAY JOIN US : LIVE / EXCITING/ FUN / BIRTHDAYS 🎉 AND 🔥 FREE ENTRY / FREE PARKING / BIRTHDAY AFFAIRS /NO HASSLES📍FOOD - SERVED ALL DAY / $200 BOTTLES / PARTY/ DANCE / INDUSTRY NIGHT / INTERNATIONAL NIGHT /MINGLE LIVE .INFO 4045104851 . Rsvp/info / table 404-510-4851 Music: hip hop , top 40 , pop, reggae , coupe decale, soca , Naija , house etc #atlpics #atlevents #atlnighspots #atlnightlife #atlparties #atl #atlhotspots #atlparty #atlnights #v103atl #atlmodels #atlnightspots #goldroomatl #atlteachers #atlbirthdays #streetz945atl #hot1079atl #piscesatlanta #atlyoungprofessionals #KSU #redmartiniatl #ariflounge #streetz945 #josephinelounge #xsloungeatl #compoundatl #goldroomatl #saturdaynightatl #saturdayinatlanta

Share 2 0
sahibkerala. ഇ.ടിയെന്ന രണ്ടക്ഷരം കൂടുതലായറിയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായപ്പോഴാണ്,

ഇ.ടിയെന്ന രണ്ടക്ഷരം കൂടുതലായറിയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായപ്പോഴാണ്, കേരളം കണ്ട മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാരിലൊരാളാണ് ഇ.ടി. പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി പൊന്നാനി പാർലമെന്റിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു ഇ.ടി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എടുത്തു പറയാവുന്നതാണ്, മുസ്ലിം, പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ ശബ്ദം പാർലമെന്റിൽ മുഴക്കുന്നതോടൊപ്പം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ തീർത്തും അവഗണിക്കപ്പെട്ടവർക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം പ്രശംസനീയമാണ്. പൊന്നാനിയെന്ന യു.ഡി.എഫിന്റെ പൊന്നാപുരം കോട്ടയിൽ ഇ ടി യെന്ന ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ മത്സരിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പാർലമെൻറിൽ സംഘ് പരിവാർ ഫാസിസത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ പൊതു ലക്ഷ്യത്തിനായ് മാറ്റിവെക്കുക. യു.ഡി.എഫിനായ് ഇ ടി വരട്ടെ... ഹാരിസ് മുതൂർ കെ എസ് യു ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് മലപ്പുറം #sahibkerala #sahib #sahiba #ksu #malappuram #ponnani

Share 9 0
skiddy93. Deegan and Blakely got to meet Cody Whitehair today. #EMAW #KSU #DABEA

Deegan and Blakely got to meet Cody Whitehair today. #EMAW #KSU #DABEARS

Share 0 0

LAZIZA now delivering with Ozi Mediterranean cuisine redefined, vegetarian friendly, vegan options and gluten free options Mediterranean, steaks, and seafood delivered in minutes in comfort of your own home today! ORDER NOW. $3.99 Delivery Fee https://www.sylwozi.com/ordernow Any Questions? Call/Text (330) 915-4758 Let us know your Name/Address, What you want delivered and Open the door, enjoy #kent #Localowned #Food #mediterraneanfood #cuisine #Ohio #Food #Delivery #Ozi #Laziza #KSU #KentState #Kentohio #vegan #glutenfree #Kentfood #kentfoodie #Crabcakes #mediterranean #bakedbrie #goodfood #Fresh #open #downtownkent

Share 5 0

KENT FABRICS is now delivering High quality apparel fabrics, muslin, thread, tape measure and many more delivered in minutes in the comfort of your own home today! Save 50% off your first request ORDER NOW. $3.99 Delivery Fee https://www.sylwozi.com/ordernow Or Call/Text (330) 915-4758 Let us know your Name/Address, What you want delivered and Open the door, enjoy #Fabrics #Kent #KSU #Fashion #KentFabrics #Fabricdelivery #ksufashion #Thread #Muslin #Kentohio #Ohio #Open24Hours #fabricstore #Rockwell #Fashionstudents #fast #kentstatefashionschool #Ozi #Ondemanddelivery #localbusiness #locallyowned

Share 1 0

SATURDAY VDAY EDITION🔥:FREE ENTRY /PARKING ALL NIGHT 🔥SEDUCTION SATURDAY AT ARIF LOUNGE ( 2847 BUFORD HWY NE ATL ) 8PM-3AM💥😁😁📍! 🔥- EVERY SATURDAY JOIN US : LIVE / EXCITING/ FUN / BIRTHDAYS 🎉 AND 🔥 FREE ENTRY / FREE PARKING / BIRTHDAY AFFAIRS /NO HASSLES📍FOOD - SERVED ALL DAY / $200 BOTTLES / PARTY/ DANCE / INDUSTRY NIGHT / INTERNATIONAL NIGHT /MINGLE LIVE .INFO 4045104851 . Rsvp/info / table 404-510-4851 Music: hip hop , top 40 , pop, reggae , coupe decale, soca , Naija , house etc #atlpics #atlevents #atlnighspots #atlnightlife #atlparties #atl #atlhotspots #atlparty #atlnights #v103atl #atlmodels #atlnightspots #goldroomatl #atlteachers #atlbirthdays #streetz945atl #hot1079atl #piscesatlanta #atlyoungprofessionals #KSU #redmartiniatl #ariflounge #streetz945 #josephinelounge #xsloungeatl #compoundatl #goldroomatl #saturdaynightatl #saturdayinatlanta

Share 0 0
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

SATURDAY VDAY EDITION🔥:FREE ENTRY /PARKING ALL NIGHT 🔥SEDUCTION SATURDAY AT ARIF LOUNGE ( 2847 BUFORD HWY NE ATL ) 8PM-3AM💥😁😁📍! 🔥- EVERY SATURDAY JOIN US : LIVE / EXCITING/ FUN / BIRTHDAYS 🎉 AND 🔥 FREE ENTRY / FREE PARKING / BIRTHDAY AFFAIRS /NO HASSLES📍FOOD - SERVED ALL DAY / $200 BOTTLES / PARTY/ DANCE / INDUSTRY NIGHT / INTERNATIONAL NIGHT /MINGLE LIVE .INFO 4045104851 . Rsvp/info / table 404-510-4851 Music: hip hop , top 40 , pop, reggae , coupe decale, soca , Naija , house etc #atlpics #atlevents #atlnighspots #atlnightlife #atlparties #atl #atlhotspots #atlparty #atlnights #v103atl #atlmodels #atlnightspots #goldroomatl #atlteachers #atlbirthdays #streetz945atl #hot1079atl #piscesatlanta #atlyoungprofessionals #KSU #redmartiniatl #ariflounge #streetz945 #josephinelounge #xsloungeatl #compoundatl #goldroomatl #saturdaynightatl #saturdayinatlanta

Share 0 0

I love a town that takes good care of their squirrels 🖤 • • • • #squirrels #blacksquirrel #kent #kentohio #ohio #ohiogram #kentstate #ksu #kentstateuniversity #city #downtown #teal #blue #sign #signs

Share 9 0

SATURDAY VDAY EDITION🔥:FREE ENTRY /PARKING ALL NIGHT 🔥SEDUCTION SATURDAY AT ARIF LOUNGE ( 2847 BUFORD HWY NE ATL ) 8PM-3AM💥😁😁📍! 🔥- EVERY SATURDAY JOIN US : LIVE / EXCITING/ FUN / BIRTHDAYS 🎉 AND 🔥 FREE ENTRY / FREE PARKING / BIRTHDAY AFFAIRS /NO HASSLES📍FOOD - SERVED ALL DAY / $200 BOTTLES / PARTY/ DANCE / INDUSTRY NIGHT / INTERNATIONAL NIGHT /MINGLE LIVE .INFO 4045104851 . Rsvp/info / table 404-510-4851 Music: hip hop , top 40 , pop, reggae , coupe decale, soca , Naija , house etc #atlpics #atlevents #atlnighspots #atlnightlife #atlparties #atl #atlhotspots #atlparty #atlnights #v103atl #atlmodels #atlnightspots #goldroomatl #atlteachers #atlbirthdays #streetz945atl #hot1079atl #piscesatlanta #atlyoungprofessionals #KSU #redmartiniatl #ariflounge #streetz945 #josephinelounge #xsloungeatl #compoundatl #goldroomatl #saturdaynightatl #saturdayinatlanta

Share 0 1
iamdjpicasso. TONIGHT SATURDAY :FREE ENTRY /PARKING ALL NIGHT 🔥SEDUCTION SATURDAY A

TONIGHT SATURDAY :FREE ENTRY /PARKING ALL NIGHT 🔥SEDUCTION SATURDAY AT ARIF LOUNGE ( 2847 BUFORD HWY NE ATL ) 8PM-3AM💥😁😁📍! 🔥- EVERY SATURDAY JOIN US : LIVE / EXCITING/ FUN / BIRTHDAYS 🎉 AND 🔥 FREE ENTRY / FREE PARKING / BIRTHDAY AFFAIRS /NO HASSLES📍FOOD - SERVED ALL DAY / $200 BOTTLES / PARTY/ DANCE / INDUSTRY NIGHT / INTERNATIONAL NIGHT /MINGLE LIVE .INFO 4045104851 . Rsvp/info / table 404-510-4851 Music: hip hop , top 40 , pop, reggae , coupe decale, soca , Naija , house etc #atlpics #atlevents #atlnighspots #atlnightlife #atlparties #atl #atlhotspots #atlparty #atlnights #v103atl #atlmodels #atlnightspots #goldroomatl #atlteachers #atlbirthdays #streetz945atl #hot1079atl #piscesatlanta #atlyoungprofessionals #KSU #redmartiniatl #ariflounge #streetz945 #josephinelounge #xsloungeatl #compoundatl #goldroomatl #saturdaynightatl #saturdayinatlanta

Share 3 0
ksu_gain89. Мои пушистики 💓💓😻😻😻Сладулечки мои💓💓
#ksu_gain89 #ksu #животные

Мои пушистики 💓💓😻😻😻Сладулечки мои💓💓 #ksu_gain89 #ksu #животные #люблюживотных #пушистики #пушистые #красота #киса #киса😻 #кисы #дружба

Share 2 0
minkmiraj. appointments available 💕 are you ready for the @minkmiraj experience?

appointments available 💕 are you ready for the @minkmiraj experience? 💎💕✨appointments available 📲 book the lash pass and get your 2 week fill in free! 💕 LINK IN BIO PROMO CODE: MINKDOLL TO SAVE A EXTRA $5 WHEN BOOKING 😘 #browtinting #atlbeauty #minklashesatl #atlvolumelashes #atlminklashes #browsatl #alpharettalashes #lashesatl #gsu #cau #decaturlashes #roswelllashes #browtintatl #sandyspringslashes #dunwoodylashes #chambleelashes #ksu #georgiastate #buckheadlashes #lashtrainingatl #minklashesatl #midtownlashes #lashaddict #lashboxla #instagood #atlmua #atlfrontals #atlnails #explorepage #theshaderoom

Share 33 0

Come see us at the Convocation Center at 2:30 to receive a free T-shirt! Text “OWL” to 313131 and show us a valid student ID! #uclubonfrey #goowls #hootyhoo #ksu #athletics #college #youregoingtoloveithere

Share 9 0
guccxngie. appointments available 💕 are you ready for the @minkmiraj experience?

appointments available 💕 are you ready for the @minkmiraj experience? 💎💕✨appointments available 📲 book the lash pass and get your 2 week fill in free! 💕 LINK IN BIO PROMO CODE: MINKDOLL TO SAVE A EXTRA $5 WHEN BOOKING 😘 #browtinting #atlbeauty #minklashesatl #atlvolumelashes #atlminklashes #browsatl #alpharettalashes #lashesatl #gsu #cau #decaturlashes #roswelllashes #browtintatl #sandyspringslashes #dunwoodylashes #chambleelashes #ksu #georgiastate #buckheadlashes #lashtrainingatl #minklashesatl #midtownlashes #lashaddict #lashboxla #instagood #atlmua #atlfrontals #atlnails #explorepage #theshaderoom

Share 38 0

God is building great city in Manhattan!! Great cities have great churches who are lifting King Jesus high, proclaiming gospel transformation, and loving people well. 👏🏼 :: We’re so glad to partner with so many life-giving churches in our city. Today, we’re praying for an increase in the Holy Spirit’s power and for God’s love to bring freedom and joy as we gather tomorrow. 🔥🔥 Here are only *some* of our great ministry friends: :: @westviewcommunitychurch @tru_connect @mcfcfamily @tallgrasschurch @myrockhills @manhattan.pres @uccmhk :: We love you all! 🙌🏼

Share 8 5

Enjoy Japanese and Malaysian food in the comfort of your own home ORDER NOW. $3.99 Delivery Fee https://www.sylwozi.com/ordernow Any Questions? Call/Text (330) 915-4758 Let us know your Name/Address, What you want delivered and Open the door, enjoy #Students #bigfamilies #Candy #Coffee #Snacks #drinks #Food #Donuts #Kent #Open #Errands #KSU #Fastfood #KSU #Ohio #Errands #Kent #Students #bigfamilies #Burritos #Breakfast #Lunch #Dinner #Desserts #Grocery #Mail #Fast #OnDemandDelivery #Fast #Ozi #errands #Cornbread #bbqchicken #Sushi #Japanese #Malaysian

Share 8 0
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});