(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

For English scroll down 👇 Někdo řekl, že štěstí je vnitřní práce. To je skutečně pravda. Nestane se to samo o sobě, ale je třeba opravdu intenzivní práce. Je to cesta jógy, která nám pomáhá najít pocit vnitřního naplnění, štěstí. Ve filozofii jógy toto souvisí se Santóšou, vnitřní spokojeností. Nic vám nepřinese štěstí. Vychází to z vás a nalezení vnitřního štěstí je pro každého jiný proces. - Some say happiness is internal work. That is so true. It will not happen by itself, but really intensive work is needed. It is the path of yoga, that intensively helps us to find a sense of inner fulfillment, happiness. In Yoga philosophy, this is related to Santosha, contentment. Nothing will deliver your happiness. It comes from within you and finding it, it is a different process for everyone. • • • #happiness #innerwork #yogapath

Share 1450 31

For English scroll down 👇 Za ásánami je mnoho hlubších věcí a myšlenek ... je to jen malá část našeho jogínského života. Ásany nás učí více než být flexibilní. Trpělivost, vděčnost, stabilita bylo to první, co jsem v každé pozici našla hlubšího. Co jste objevili jako první vy? - There are a lot of deeper things and thoughts behind the asanas....it’s just a little part of our yogi living. The asanas teach us more then to be flexible. Patience, gratefuness, stability were first, what i found deeper in every pose. What you discoverd first? • • • #joganapohodu #jogadnes #yogaoffthemat

Share 2661 36

For English scroll down 👇 Toto místo je opravdu mystické. Je dech beroucí a tajemné. Můžete zde vnímat sebe sama jako součást vesmíru. Vaše bytí v přítomném okamžiku je tak skutečné, čisté a povznášející. V tento okamžik pak můžete jasně pochopit, co to znamená, být jednotou se vším kolem nás ... - This place is really mystical. It’s breathtaking and mysterious. You can feel yourself as a part of universe. Your being in present moment is so real, pure and enhacing. Now you can purely understand what does it mean be unity with all around us... • • • #joganapohodu #yogatravel #travelyogi

Share 353 17
zuzana_klingrova. For English scroll down 👇
Poslední den Letní Emoji Yoga challenge s

For English scroll down 👇 Poslední den Letní Emoji Yoga challenge s @jogadnes Adho Mukha Vrksasana Hanumanasana je náročná pozice. Než začnete s touto ásánou, vzpomeňte si na Jamas: ahimsa (nenásilí), Satya (pravdomluvmost) a asteya (nekrást). Neubližujte si svoji snahou o plnou pozici jen proto, že to vypadá skvěle. Hanuman je superhrdina, on je nejvíce ctěn za svou oddanost a službu. Napodobujeme ho tím, že nabízíme naše nejsilnější stránky a nejúžasnější talent ve službě našim nejvyšším ideálům. Poslání této ásány: Jak důležité pro vás je „dělat vše správně“? Sklouzla vaše touha udělat vše nejlépe až k perfekcionismu, což může už být za hranicí Ahimsa? Tedy násilí - himsa? Tedy zkuste praktikovat tuto ásánu s láskou sami k sobě, ne pro dobrou fotku .......... - Last day of Summer Emoji Yoga challenge with @jogadnes Hanumanasana is a challenging pose. When we’ll start with this asana, recall the yamas of ahimsa (nonviolence), satya (truthfulness), and asteya (non-stealing). Don't harm yourself trying to do the full, unsupported pose just because it looks cool. Hanuman is a superhero, he is most revered for his devotion and service. We emulate him when we offer our greatest strengths and most spectacular talents in the service of our highest ideals. Mission of this asana: How important is it to you to “get it right”? Does your desire to do your best ever slide over into perfectionism, which can be violence - himsa? So, try to practice this asana with love to yourself, not for great picture...... ...... Sponsors: @jogadnes @resortsvatakaterina @energystudioprague @jogamarket @lole.prague @weledacz @biobachovky @kitchenaidcz_sk @blendea_cz @seicha_matcha @bohempia_official Hosts: @vaclavkrejcik @tomash_strnad @katkayoga @jana_najbrtova @zgung @thetobos @petr.mojevize @marianabeckova @simonapear @terezka_yoga @zuzana_klingrova • • • #joganapohodu #jogadnes #czechyoga

Share 1192 26
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

For English scroll down 👇 Devátý den Letní Emoji Yoga challenge s @jogadnes Adho Mukha Vrksasana Stoj na rukou vás staví tváří v tvář svým nejistotám a strachům. Poskytuje vám možnosti pozorovat a pracovat na překonání všech emocí. Stojky vám pomáhají budovat sebedůvěru, odvahu a trpělivost. Poslání této ásány: Praxe stojek je náročná práce, a stejně jako v Řím nelze “postavit se” do stojky za jeden den. Nespěchejte, rozvíjejte sebedůvěru, vytrvalost a celkového vědomí těla. A celý tento proces si užívejte ....... - Ninth day of Summer Emoji Yoga challenge with @jogadnes Handstands brings you face to face with your insecurities and fears. It provides you possibilities to observe and work on overcoming all emotions. Handstands helps you built self-confidence, courage and patience. Mission of this asana: Practicing handstands is demanding work, and like Rome, a handstand cannot be built in a day. Take your time developing your confidence, stamina, and overall body awareness. And, finally, enjoy the process... ...... Sponsors: @jogadnes @resortsvatakaterina @energystudioprague @jogamarket @lole.prague @weledacz @biobachovky @kitchenaidcz_sk @blendea_cz @seicha_matcha @bohempia_official Hosts: @vaclavkrejcik @tomash_strnad @katkayoga @jana_najbrtova @zgung @thetobos @petr.mojevize @marianabeckova @simonapear @terezka_yoga @zuzana_klingrova • • • #joganapohodu #jogadnes #handstandlove

Share 1561 45

For English scroll down 👇 Osmý den Letní Emoji Yoga challenge s @jogadnes Utthita Trikonasana Tři je magické číslo. Můžete ji najít v některých náboženstvích, duchovních učeních, přírodě ... tři jsou dóši nebo guny v Ayurvédě, tři jsou hlavní Nádí, Ida, Pingala, Sušuma ... Důležitý je pohled na pozici Trikonasany mimo fyzický tvar, je to o pečlivém hledání mezi stabilitou a milostí. Když praktikujeme ásánu, rovnováha mezi stabilitou a milostí, nebo stabilitou a lehkostí je považována za jeden z nejdůležitějších aspektů, kterých je třeba dosáhnout. Každá pozice je skutečně fyzický tvar a praktikuje se na fyzické úrovni, ale je to také něco, co je třeba zažít a prožívat ve všech třech aspektech: mysli, těla a ducha, a ve třech fázích: stvoření, uchování a zničení, symbolizuje Hinduistické Trimurti. Poslání této ásány: snažte se cítit rovnováhu mezi držením tvaru pozice a pochopením vašich pocitů. Nevytvářejte na sebe tlak v touze po dokonalosti ve svém provedení pozice, ale nechte své vnitřní pocity vás vést.... - Eight day of Summer Emoji Yoga challenge with @jogadnes Utthita Trikonasana Three is magical number. You can find it in some religions, spiritual teachings, nature...three are doshas or gunas in Ayurveda, three are main Nadis, Ida, Pingala, Sushumma... The importance of looking at the posture of Trikonasana beyond the physical shape is about careful searching of balance between stability and grace. When we practice an asana, the balance between stability and grace, or stability and ease is considered one of the most important aspects to attain. Each posture is indeed a physical shape and practiced on the physical plane, but it’s also something to be experienced, and to be experienced in all three aspects of mind, body and spirit, and three stages of creation, preservation and destruction, symbolised by the Hindu Trimurti. Mission of this asana: try to feel the balance between holding the shape of asana and understanding of your feelings. So, don’t take the pressure of your self about perfection in your asana, but allow your inner feelings to lead you ...... Sponsors: @jogadnes @resortsvatakaterina @energystudioprague @jogamarket @lole.prague

Share 1410 35

For English scroll down 👇 Sedmý den Letní Emoji Yoga challenge s @jogadnes Eka Pada Rajakapotasana Tato ásána je opravdu úžasná. Tolik variací, čistá tvořivost. Otevření kyčelních kloubů a srdce zároveň. Tato pozice nabízí mocnou formu emocionálního uvolnění. Otevření kyčlí je spojeno s uvolňováním stresu, úzkosti a jakékoliv jiné negativní energie. Nechte svým kyčlím přirozený čas se uvolnit a otevřít a oni se vám odmění za vaši trpělivost. Poslání této asany: zastavte se v přítomném okamžiku a pozorujte své emoce. Přijměte je a pak uvolněte.... - Seventh day of Summer Emoji Yoga challenge with @jogadnes Eka Pada Rajakapotasana This asana is really awesome. So many variations, pure creativity. Opening your hips and heart at the same time. This pose offer a powerful form of emotional release. The opening of the hips has been linked to the release of built-up stress, anxiety and any other negative energy. Allow your hips to open up in their own time and they will reward you for your patience. Mission of this asana: just stop in the present moment and observe your emotions. Accept them and then release...... Sponsors: @jogadnes @resortsvatakaterina @energystudioprague @jogamarket @lole.prague @weledacz @biobachovky @kitchenaidcz_sk @blendea_cz @seicha_matcha @bohempia_official Hosts: @vaclavkrejcik @tomash_strnad @katkayoga @jana_najbrtova @zgung @thetobos @petr.mojevize @marianabeckova @simonapear @terezka_yoga @zuzana_klingrova • • • #joganapohodu #jogadnes #czechyoga

Share 1456 38

For English scroll down 👇 Šestý den Letní Emoji Yoga challenge s @jogadnes Urdhva Mukha Svanasana Stejně jako věrní psi, i my se každodenně vracíme k naší praxi, znovu a znovu, podle Nijamas Tapas - Disciplína. Psi milují rutinu a tím jsou pro nás vynikajícími vzory. Něco v nás je neustále přitahováno k lásce a následování našeho vnitřního učitele přesně tak, jak pes následuje svého pána. Můžete přinést loajalitu, lásku a vytrvalost z vaší praxe pozice Psa s hlavou nahoru do vašeho života? Pokud ano, pak otevíráte tělo soucitu, lásce a vděčnosti. Poslání této asany: Vnímat záklon. Otevřít a rozšířit hrudník. To přináší pocit povzbuzení, zvyšuje důvěru, pozitivní energii a inspiraci.... - Sixth day of Summer Emoji Yoga challenge with @jogadnes Urdhva Mukha Svanasana Like loyal dogs, we yogis return to our practice day after day, again and again, according Niyamas Tapas - Discipline. Dogs love routine, making them excellent role models for us. Something in us is drawn to love and follow our inner teacher, as the dog follow his owner. Can you bring those qualities of loyalty, love, and persistence to your practice of upward facing dog into your life? If yes, then you are opening the body to compassion, love and gratitude. Mission of this asana: feel the backbend. Open and expand the chest, creating a feeling of invigoration and increasing confidence, positive energy and inspiration..... Sponsors: @jogadnes @resortsvatakaterina @energystudioprague @jogamarket @lole.prague @weledacz @biobachovky @kitchenaidcz_sk @blendea_cz @seicha_matcha @bohempia_official Hosts: @vaclavkrejcik @tomash_strnad @katkayoga @jana_najbrtova @zgung @thetobos @petr.mojevize @marianabeckova @simonapear @terezka_yoga @zuzana_klingrova • • • #joganapohodu #jogadnes #czechyoga

Share 1313 25

For English scroll down 👇 Pátý den Letní Emoji Yoga challenge s @jogadnes Navasana nám nabízí skvělou příležitost k rozvíjení rovnováhy mezi úsilím a vědomou lehkostí. Pokud budeme v této pozici budeme příliš urputně zapojovat svaly, může se dostavit jejich přetížení a křeče.To znamená, že pokud do této pozice nevložíme nějaký záměr, pak se nic nezmění. Nebudeme silnější. Pokud se nám podaří udržet úsilí a klid v rovnováze, pak se časem stane možným to, co se zprvu zdálo nemožné. Poslání této praxe: pokuste se najít rovnováhu mezi úsilím a pozorností. Soustřeďte se na svůj dech a nechte vnitřní pocity zrcadlit se na vaší tváři.... - Fifth day of Summer Emoji Yoga challenge with @jogadnes Navasana offers us a great opportunity to practice cultivating a balance between effort and conscious ease. If we push too hard in this pose, we can overwork muscles and potentially cramp. That said, if we don’t put some intention into effort in this pose, then nothing will change. We won’t get any stronger. If we keep effort and ease in balance, then over time, what seems impossible will become possible. Mission in this pose: try to find the balance between effort and attention. Concentrate on your breath and let the inner feelings mirroring on your face.... Sponsors: @jogadnes @resortsvatakaterina @energystudioprague @jogamarket @lole.prague @weledacz @biobachovky @kitchenaidcz_sk @blendea_cz @seicha_matcha @bohempia_official Hosts: @vaclavkrejcik @tomash_strnad @katkayoga @jana_najbrtova @zgung @thetobos @petr.mojevize @marianabeckova @simonapear @terezka_yoga @zuzana_klingrova • • • #joganapohodu #jogadnes

Share 1508 23

For English scroll down 👇 Čtvrtý den Letní Emoji Yoga challenge s @jogadnes Ustrasana nás učí sebeúctě i vyšší úroveň důvěry a víry v sebe sama, v praxi i vnitřní transformaci. Fyzicky jdeme do hlouběji, k tomu, co jsme na počátku považovali za nemožné, ale díky pokoře a milosti jsme se otevřeli novým úrovním vědomí a fyzických schopností. Poslání této praxe: snažte se pozorovat, jak je vaše ego pod kontrolou, není nutné jít tak hluboko, jak jen můžete. Vaše myšlenky jsou zklidněné a spiritualita roste... - Fourth day of Summer Emoji Yoga challenge with @jogadnes Ustrasana bring about better self-esteem and a higher level of trust and faith in one’s self and in the practice. Physically, we go to extremes that at the beginning we thought impossible, but because of humility and grace, we become open to new levels of consciousness and physical abilities. Mission of this practice: try to observe, how your ego is under control, it’s not necessary to go as deep as you can. Your thoughts are calmed and spirituality grows... Sponsors: @jogadnes @resortsvatakaterina @energystudioprague @jogamarket @lole.prague @weledacz @biobachovky @kitchenaidcz_sk @blendea_cz @seicha_matcha @bohempia_official Hosts: @vaclavkrejcik @tomash_strnad @katkayoga @jana_najbrtova @zgung @thetobos @petr.mojevize @marianabeckova @simonapear @terezka_yoga @zuzana_klingrova • • • #joganapohodu #jogadnes #ustrasana

Share 1226 28

For English scroll down 👇 Třetí den Letní Emoji Yoga challenge s @jogadnes Natarajasana učí člověka rozpoznávat kontrasty. Na jedné straně si člověk uvědomuje “tanec života”, se všemi jeho rytmy, cykly, výzvami a odměnami; ale za tím vším je naprostý, absolutní klid. Tato pozice pomáhá praktikujícím být svědkem všech těchto pohybů a změn, ale přesto zůstat klidný. Jinými slovy, stále tančit, zatímco jsme vnitřně klidní a vyrovnaní. Poslání této praxe: zapomeňte, že je nutné dát hlavu na chodidlo nebo zvednout dolní končetinu tak vysoko, jak jen můžete. Snažte se cítit vnitřní rytmus svého srdce ... - Third day of Summer Emoji Yoga challenge with @jogadnes Natarajasana teaches one to recognize contrasts. On one hand, one is aware of the dance of life, with all its rhythms, cycles, challenges and rewards; but, behind all of this, there is absolute stillness. This pose helps the practitioner to be able to witness all of these movements and changes, but remain changeless. In other words, to be still while dancing and to dance while being still. Mission of this practice: forget that it’s necessary to put your head to your foot or lift your leg as high as you can. Try to feel inner rythm of your heart... Sponsors: @jogadnes @resortsvatakaterina @energystudioprague @jogamarket @lole.prague @weledacz @biobachovky @kitchenaidcz_sk @blendea_cz @seicha_matcha @bohempia_official Hosts: @vaclavkrejcik @tomash_strnad @katkayoga @jana_najbrtova @zgung @thetobos @petr.mojevize @marianabeckova @simonapear @terezka_yoga @zuzana_klingrova • • • #joganapohodu #jogadnes #natarajasana

Share 1594 42

For English scroll down 👇 Druhý den Letní Emoji Yoga challenge s @jogadnes Chandra Namaskara je považována více za jin praxi než jangová Surya Namaskara. Chandra Namaskara má zklidňující účinky, je více meditativní, je ideální ji praktikovat večer nebo právě v létě. Posloupnost ásán v Chandra Namaskara má mnoho variant, rozhodla jsem se použít tu, co je nejblíže k Surya Namaskara. Nezapomeňte praktikovat na obě strany. Poslání této pozice: Při praktikování Chandra Namaskara otočte svou mysl do svého nitra, soustřeďuje se na dech a pocity v současném okamžiku... - Second day of Summer Emoji Yoga challenge with @jogadnes Chandra Namaskara is considered more yin in nature than the intrinsically yang Surya Namaskara. As such, Chandra Namaskara is a more cooling, meditative sequence of postures, which is ideally to be practiced in the evening or in the summer. The sequence of asanas for Chandra Namaskara has many variations, I decided to use the closest one to Surya Namaskara. Practice left and right side. Mission of this practice: In practicing Chandra Namaskara, take the focus inward, on your breath and feelings in present moment... Sponsors: @jogadnes @resortsvatakaterina @energystudioprague @jogamarket @lole.prague @weledacz @biobachovky @kitchenaidcz_sk @blendea_cz @seicha_matcha @bohempia_official Hosts: @vaclavkrejcik @tomash_strnad @katkayoga @jana_najbrtova @zgung @thetobos @petr.mojevize @marianabeckova @simonapear @terezka_yoga @zuzana_klingrova • • • #joganapohodu #mojejoga #jogadnes

Share 1726 42
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

For English scroll down 👇 První den Letní Emoji Yoga challenge s @jogadnes Bojovník II. pomáhá nám věřit našim nohám, cítit sílu země. Naše boky jsou otevřenější, což znamená, že jsme více otevřeni našim emocím. Tip: Udržujte pevnost a stabilitu nohou. Vyrovnejte vaše kyčelní klouby, jeden není vyšší než druhý a pokuste se otevřít boky. Poslání této pozice: pozorujte vaše spojení se zemí... - First day of Summer Emoji Yoga challenge with @jogadnes Warrior II. helps us to trust our feet, to feel the power of earth. Our hips are more open, which means, we’re more open to our emotions. Tip: maintain the strenght and stability of your legs. Equalize your hips joints, one is not higher then the other one and try to open your hips. Mission of this asana: observe your connection with the earth... Sponsors: @jogadnes @resortsvatakaterina @blendea_cz @kitchenaidcz_sk @weledacz @jogamarket @energystudioprague @biobachovky @lole.prague @seicha_matcha @bohempia_official Hosts: @vaclavkrejcik @katkayoga @tomash_strnad @thetobos @petr.mojevize @jana_najbrtova @zgung @terezka_yoga @marianabeckova @simonapear @zuzana_klingrova • • • #joganapohodu #jogadnes #yogachallenge

Share 1506 25

For English scroll down 👇 AHOJ LETNÍ PRÁZDNINY! Mám ráda letní náladu. Je to pro mě druh meditace. Všechno jde pomalu. Lidé mají více času jen tak relaxovat a dělat věci společně. Je to ideální čas pro návštěvu nových míst a poznání nových lidí. Jaké jsou vaše plány na toto léto? - HELLO SUMMER HOLIDAYS! I love summer mood. It’s kind of meditation for me. Everything is going slowly. People have a more time for chill and do things together. It’s prefect time to see new places and meet new people. What’re your plans for this summer? • • • #yogatravel #travelyogi #yogaeverywhere

Share 1399 17

For English scroll down 👇 Mezinárodní den jógy, 21. června. Nejdelší den na severní polokouli. Den, kdy se říká, že Šiva, první jogín, začal předávat poznání jógy zbytku lidstva a stal se prvním guruem. Užijte si tento speciální den a oslavte dar jógy. - International Day of Yoga, 21st of June. The longest day in Northen hemisphere. The day, when Shiva, the first yogi, is said to have begun imparting the knowledge of yoga to the rest of mankind and became the first guru. Enjoy this special day and celebrate the gift of yoga. • • • #internationaldayofyoga #jogadnes #joganapohodu

Share 1660 32

For English scroll down 👇 New York byl úžasný, jako vždycky, a velmi intenzivní. To je důvod, proč jsem nebyla tak aktivní na IG. Hodně jsem se naučila. Pracovala jsem hodně na mé knize. Hodně se odehrálo v posledních 3 měsících a bylo to velmi poučné. Musela jsem přepsat pár stránek a změnit veškerý design mé knihy. Doufám, že bude brzy zveřejněna. - New York was amazing, as always, and very intensive. That’s the reason, why I wasn’t so active on IG. I learned a lot. I was working a lot on my book. Lot of happend in last 3 months and it was very enlightening. I had to rewrite some pages and change all the design of my book. I hope, it will published soon. Photo: @cermaklucie • • • #myyoga #myyogapath #jogadnes

Share 1343 30

For English scroll down 👇 Jarní jógová praxe je rychlejší, dynamičtější, vytváříme více tepla, více se potíme a věnujeme se přesnější práci svalů v jednotlivých pozicích. Na jaře se zvyšuje důraz na čištění plic, jater, masáž a zahřívání ledvin. Otevíráme hrudník, vnímáme prostor pro srdce, který se zvětšuje. Když máme pocit, že už jsme byli v pozici dostatečně dlouho, již je pro nás trochu výzvou, pak se ještě jedenou zhluboka nadechneme a pomalu se uvolníme. Dynamičtější jógová praxe, pocení, očista jsou součástí jarní praxe.... Můj tip pro voňavé jógové oblečení #silanpearls - Spring yoga practice is faster paced, heating, and guided by precision and muscular effort. In the spring, the emphasis on cleansing the lungs, livers and warming the kidneys increases. Keep the chest open and the heart space expanded. When you feel as though you’ve been in a pose long enough to feel challenged, take one more deep, steady breath before releasing the posture. Dynamic yoga practice, sweating, detox are part of spring practice. • • • #spoluprace #silan #silanperfumepearls #henkel #yogaphoto #yogagirl #backbendlove #backbendlover #backbend #backbends #rajakapotasana #yogaartofliving #yogaoffthemat #keepsmiling #yogatravel #yogapractice #travelyogi #joganapohodu #aloyoga #alomoves

Share 963 19

For English scroll down 👇 Po týdnu bláznivostí ... hodně cestování, narozeniny a nemoc mého psa, vracím se zpět ke své rutině. Některé dny jsou jako tornádo, všechno je vzhůru nohama. Co mi pomáhá zůstat klidný s nohama na zemi? DECH! Pranayama mi hodně pomáhá! Je pranayama součástí vaší každodenní praxe? Napište komentář 😘 - After a week of craziness...travel a lot, my birthday and sickness od my dog, I’m back in my routine. Some days are like a twister, everything os upside down. What’s help me to stay calm with my feet on the ground? BREATH! Practice of pranayama helps me a lot! Is pranayama part of your daily practice? Leave the comment 😘 • • • #yogaeverywhere #yogaartofliving #yogainspiration

Share 1679 41