(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
zuzana_klingrova. FOR ENGLISH SCROLL DOWN 👇
21.4.2019 21.den Velikonoční jógové výzvy s

FOR ENGLISH SCROLL DOWN 👇 21.4.2019 21.den Velikonoční jógové výzvy s @jogadnes, #joganapohodu Poslední den výzvy. Ásána, která uvolní naše vnitřní napětí, díky čemuž se uvolníme, zklidníme a budeme se usmívat. Devaduuta Panna asana - Pozice padlého anděla Je to krásná pozice, která odráží obraz anděla, padlého z mraků, s hlavou dolů k zemi a jednou nohou směřující nahoru k nebesům. Devaduuta panna asana je příjemná pozice, která symbolizuje ztělesnění milosti bez ohledu na okolnosti. Učí, že pravá milost, vnitřní síla a lehkost pocházejí zevnitř a jsou přítomny navzdory jakémukoli metaforickému „pádu“ v životě. Doufám, že jste si výzvu užili 🙏💕 —- 21.4.2019 21.day of Easter Yoga Challenge with @jogadnes #joganapohodu Last day of the challenge. Asana which release your inner tensions, which makes you relax, calm and makes you smile. Devaduuta Panna - Fallen Angel pose It is a beautiful pose, that reflects the image of an angel, fallen from a clouds, with head down to the ground and one foot pointing up, reaching toward the heavens. Devaduuta panna asana is a pleasing pose that symbolizes the embodiment of grace regardless of circumstance. It teaches that true grace, inner strength and lightness come from within, and are present despite any metaphorical "fall" in one's life. I hope, you were enjoying this challenge 💕🙏 Sponzoři: @jogadnes @jogamarket @lole.prague @resortsvatakaterina @weledacz @biobachovky @wildandcoco • • • #jogadnes #yogaartofliving #yogisofig

Share 1444 13

FOR ENGLISH SCROLL DOWN 👇 20.4.2019 20.den Velikonoční jógové výzvy s @jogadnes, #joganapohodu Mayurasana - Pozice Páva Nejen, že připomíná páva, ale také souvisí s jeho zvláštními schopnostmi. Kromě jeho krásného peří na ocase, páv je známý pro jeho schopnost jíst jedovaté hady, štíry a jiné plazy a hmyz. Jeho trávení je tak silné, že mění jed na výživu. Na jemné úrovni nám mocné „trávení“ umožňuje zvládnout více než jen čtyřchodovou večeři. Chamtivost, hněv, žárlivost, úzkost, nejistotu, smutek a duchovní neznalost - to jsou jemnější toxiny, které potřebují trávení nebo eliminaci. Energická podstata (prana) trávicího ohně vyvolává nadšení, odvahu, vitalitu, vůli vůle, sebevědomí a sebeovládání. Tento vnitřní oheň je síla transformace, nejen potravy na energii a teplo, ale i “obyčejného kovu instinktu” a omezeného sebeuvědomění ke “zlatu čistého vědomí”. —- 20.4.2019 20.day of Easter Yoga Challenge with @jogadnes #joganapohodu Mayurasana - Peacock pose Not only resembles the peacock, it also invokes the peacock’s special powers. In addition to its signature tail feathers, the peacock is noted for its ability to eat poisonous snakes, scorpions, and other reptiles and insects. Its digestion is so strong that it turns poison into nourishment. On the subtle level, a powerful “digestion” allows us to handle more than just a four courses dinner. Greed, anger, jealousy, anxiety, insecurity, sadness, and spiritual ignorance—these are the more subtle toxins needing digestion or elimination. The energetic essence (prana) of the digestive fire invokes enthusiasm, courage, vitality, willpower, self-confidence, and self-mastery. This inner fire is the force of transformation, not only of food to energy and heat, but of the base metal of instinct and limited self-awareness to the gold of pure consciousness. Sponzoři: @jogadnes @jogamarket @lole.prague @resortsvatakaterina @weledacz @biobachovky @wildandcoco • • • #jogadnes #peacockpose #mayurasana

Share 1454 16

FOR ENGLISH SCROLL DOWN 👇 17.4.2019 17.den Velikonoční jógové výzvy s @jogadnes, #joganapohodu Urdhva Dhanurasana Tělo je jako most k nekonečnému. Všechny síly přírody jsou obsaženy v našem fyzickém těle. Často posuzujeme naši praxi tím, co naše tělo může nebo nemůže dělat: počet pozdravů slunci, jak hluboko jsme v pozici, jak dlouho ji dokážeme držet. Nic z toho není skutečným barometrem praxe. Tělo je sice místem, kde cesta jógy začíná pro mnohé z nás, ale dokonalost těla není cílem. V józe je naše tělo prostředkem, ne koncem... —- 17.4.2019 17.day of Easter Yoga Challenge with @jogadnes #joganapohodu Urdhva Dhanurasana The body is as a bridge to the infinite. All the forces of nature are contained in our physical body. We often judge our practice by what our body can or can’t do: the number of sun salutations, how deep we are in a pose, how long we can hold it....sounds familiar ? None of these are true barometers of practice. While the body is indeed where the journey of yoga begins for many of us, perfection of the body is not the goal. In yoga your body is a means, not the end... Photo: @cermaklucie Sponzoři: @jogadnes @jogamarket @lole.prague @resortsvatakaterina @weledacz @biobachovky @wildandcoco • • • #jogadnes #yogaartofliving #backbend #backbendlove

Share 1414 29
zuzana_klingrova. FOR ENGLISH SCROLL DOWN 👇
16.4.2019 16.den Velikonoční jógové výzvy s

FOR ENGLISH SCROLL DOWN 👇 16.4.2019 16.den Velikonoční jógové výzvy s @jogadnes, #joganapohodu Pincha Mayurasana je milovaná nebo nenáviděná ásána. Je to magická obrácená pozice, která potřebuje vaši trpělivost, sílu, koncentraci, flexibilitu a rovnováhu, abyste si ji začali užívat. Chce to čas, úsilí a povědomí, jak tuto pozici zvládnout. Pracuje s vaší Ajna čakrou, pomáhá uvolňovat stres a podporuje pocity čistoty, klidu a míru. Tato ásána také zvyšuje tok prany - životní síly, energie. Uvidíte, že jakmile zvládnete Pincha Mayurasanu, cesta není u konce, právě začala. Nespěchejte a buďte opatrní. —- 16.4.2019 16.day of Easter Yoga Challenge with @jogadnes #joganapohodu Pincha Mayurasana is love or hate asana. It’s magical inversion that needs your patience, strenght, concentration, flexibility and balance to enjoy it. It takes time, effort and awareness to manage this pose. It works with your ajna chakra, helps you release stress and promotes feelings of clarity and peace. This asana is also increase the flow of prana, or life force energy. So you see, once you have found your Pincha Mayurasana Pose the journey is not over, just begun. Don’t rush and be safe. Sponzoři: @jogadnes @jogamarket @lole.prague @resortsvatakaterina @weledacz @biobachovky @wildandcoco • • • #jogadnes #yogaartofliving #yogisofig

Share 1582 37
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

FOR ENGLISH SCROLL DOWN 👇 14.4.2019 14.den Velikonoční jógové výzvy s @jogadnes, #joganapohodu Poslední den druhého týdne velikonoční jógové výzvy. Ásána, která nás činí silnými. Je to určitě celá cesta k stojům na rukou. Tato cesta je jako zrcadlo. Všechno, co přijde na této cestě, nám ukáže naše stinné stránky. Každý pád nás činí silným .... pojďme najít naše opravdové já...najdi svou vnitřní sílu —- 14.4.2019 14.day of Easter Yoga Challenge with @jogadnes #joganapohodu Last day of second week of easter yoga challenge. Asana which make us strong. It’s definitely all path to handstands. This path is like a mirror. Everything, what will come up on this path, will show you your shadows. Every fall makes you strong....let’s find your true self...let’s find your inner strength Sponzoři: @jogadnes @jogamarket @lole.prague @resortsvatakaterina @weledacz @biobachovky @wildandcoco • • • #jogadnes #innerstrength #yogastrength #yogachallenges

Share 1994 35

FOR ENGLISH SCROLL DOWN 👇 13.4.2019 13.den Velikonoční jógové výzvy s @jogadnes, #joganapohodu Bakasana nebo Kakasana? Takže… která je která? Bakasana - Pozice Jeřába, Kakasana - Pozice Vrány - dvě různé ásány, které vypadají neuvěřitelně podobně. Tolik, že i zkušený jogín je může plést. Bakasana (jeřáb) vyžaduje, aby vaše kolena byla zasunutá, zaklíněná vysoko do podpaží. Paže jsou propnuté. Kakasana (vrána) nevyžaduje kolena až do podpaží. Lotky jsou ohnuty až do úhlu 90 stupňů. Ano, je to všechno v pažích - propnuté v bakasaně, ohnuté v kakasaně. —- 13.4.2019 13.day of Easter Yoga Challenge with @jogadnes #joganapohodu Bakasana or Kakasana? So…which one is it? Bakasana is crane pose and kakasana is crow—two different asanas that look awfully similar. So much so that even experienced yogis get them mixed up. Bakasana (crane pose) requires your knees to be tucked, wedged high up into the underarms. The arms are straight. Kakasana (crow pose) does not require the knee-into-underarm tuck. The arms are bent in a 90-degree. It’s all in the arms—straight in bakasana, bent in kakasana. Sponzoři: @jogadnes @jogamarket @lole.prague @resortsvatakaterina @weledacz @biobachovky @wildandcoco • • • #jogadnes #bakasana #kakasana #armstrength

Share 1459 15

FOR ENGLISH SCROLL DOWN 👇 12.4.2019 12.den Velikonoční jógové výzvy s @jogadnes, #joganapohodu Vasisthasana nebo Anantasana Výuka této ásány nás povzbuzuje k tomu, abychom si pamatovali, že naše přirozenost je nekonečná, a že naši současnou situaci je třeba vnímat s větší perspektivou. Musíme pochopit původ svého utrpení, než ho můžeme překonat nebo rozebrat. Jakmile jsme schopni si připustit své upnutí k požadovanému výsledku nebo stavu, který nás vede k utrpení, k zoufání si a smutku nad tím, co se stalo nebo se nestalo, teprve v okamžiku připuštění se pohybujeme kupředu. - Pokud je dolní končetina propnutá vzhůru, jako moje, pak pravé jméno ásány je Anantasana. Tato ásána nám přináší neomezený stav radosti a spokojenosti, což překonává naše utrpení. —- 12.4.2019 12.day of Easter Yoga Challenge with @jogadnes #joganapohodu Vasisthasana or Anantasana Teaching of this asana encourages us to remember that our true nature is infinite, and that our current situation should be viewed with a grander perspective. You need to understand the origin of your suffering before you can transcend or dismantle it. Once you can see how your attachment to a desired outcome or state leads to suffering, offer yourself compassion for your sadness about what happened or didn't happen, and move forward from there.- When your upper leg is extended up in the air, as mine, the right name of asana is Anantasana. This asana brings us a limitless state of joy and contentment, which overcomes our suffering. Sponzoři: @jogadnes @jogamarket @lole.prague @resortsvatakaterina @weledacz @biobachovky @wildandcoco • • • #vasisthasana #balancepose #balanceposes

Share 1415 22

FOR ENGLISH SCROLL DOWN 👇 11.4.2019 11.den Velikonoční jógové výzvy s @jogadnes, #joganapohodu Vrksasana - pozice Stromu Rovnováha v pozici Stromu vám pomůže prozkoumat realitu své vlastní reality. V józe existuje princip zvaný Satya, princip pravdomluvnosti. Strom je balanční pozice, která nám nabízí možnost praktikovat tento princip tím, že se otevřeme pravdě ve svém těle. - Zatlačte chodidlo na vnitřní stranu stehna stojné dolní končetiny a naopak. Kontroluje pozici vaší pánve. Střed pánve by měl být přímo nad nohou, která je na stehně. —- 11.4.2019 11.day of Easter Yoga Challenge with @jogadnes #joganapohodu Vrksasana - The Tree pose Balance in the Tree pose, helps you explore the reality of your own reality. In Yoga, there is principle called Satya, the principle of thruthfulness. Tree pose is balancing pose, who offers us opportunity to practice this principle by aligning yourself with the truth in your body. - Press your foot against your leg, and your leg against your foot. Control the position of your pelvis. The center of your pelvis should be directly over the foot on yout thigh. Sponzoři: @jogadnes @jogamarket @lole.prague @resortsvatakaterina @weledacz @biobachovky @wildandcoco • • • #jogadnes #yogisofig #yogachallenges

Share 1450 10

FOR ENGLISH SCROLL DOWN 👇 9.4.2019 9.den Velikonoční jógové výzvy s @jogadnes, #joganapohodu Utkatasana - pozice Židle Utkatasana, jméno vycházející ze sanskrtské utkaty, což znamená „divoký, pyšný, vysoký, povýšený, nadřazený, nesmírný, velký, obtížný“ Tato pozice je často nazývána “židle”, protože tak vypadá. Jako, když sedíte na neviditelné židli. Ale není to obyčejné křeslo; je to spíš jako trůn. Trůn je více než impozantní kus nábytku. Symbolicky vyjadřuje moc a autoritu toho, kdo na něm sedí. Buďte tedy svým vlastním králem nebo královnou. - Pokud máte problém se zvedáním rukou, položte si konec dlaní na stehna, co nejblíže k bokům a stiskněte dolů. Zkontrolujte, že horní části stehenních kostí jsou přímo nad vašimi patami. Protáhněte páteř, zvedněte hrudník a zapojte břišní svaly. Vnímejte svůj dechu a měkkost nebo pevné sevření očí. Jste připraveni sedět na tomto trůnu? —- 9.4.2019 9.day of Easter Yoga Challenge with @jogadnes #joganapohodu Utkatasana - The chair pose Utkatasana's name comes from the Sanskrit utkata, which means “fierce, proud, high, haughty, superior, immense, large, difficult” This pose is often called “chair pose” in English because it looks as if you are sitting in an invisible chair. But this is no easy chair; it's more like a throne. A throne is more than an imposing piece of furniture. Symbolically, it conveys the power and authority of the one who sits on it. So, be your own king or queen. - If you are restricted in lifting your arms fully, take the heels of your hands to the very tops of your thighs and press down. Imagine the tops of your thighbones connecting with your heels. Lift your spine and rib cage, contract belly muscles. Notice your breath and the quality of hardness or softness in your eyes. Are you ready to sit on this throne? Sponzoři: @jogadnes @jogamarket @lole.prague @resortsvatakaterina @weledacz @biobachovky @wildandcoco • • • #jogadnes #yogachallenges #utkatasana

Share 1345 20
zuzana_klingrova. FOR ENGLISH SCROLL DOWN 👇
8.4.2019 8.den Velikonoční jógové výzvy s @

FOR ENGLISH SCROLL DOWN 👇 8.4.2019 8.den Velikonoční jógové výzvy s @jogadnes, #joganapohodu Navasana - pozice Loďky Co vám pomůže „na druhou stranu“ této pozice? Začnete s nohama na podlaze, “jako na břehu řeky”, jak je napsáno ve starých textech, a končíte stejným způsobem, nohy na zemi, “jako na protějším břehu řeky”. Udržujte své hluboké břišní svaly zapojeny tak, abyste nebyli nadměrně závislí na svalech kolních končetin a flexorech kyčlí. Držte záda rovně. Pro lidi s problémy v dolní části zad, nechte dolní končetiny pokrčené nebo je lepší se chytit pod koleny. Přemýšlejte o svém životě jako o cestě loďky. Kde jste narazili na drsnou vodu, skály, překážky? Praktikovali jste pal jógu? Co vám pomohlo udržet vás „nad vodou“ v těžkých časech? —- 8.4.2019 8.day of Easter Yoga Challenge with @jogadnes #joganapohodu Navasana - The boat pose What helps carry you “to the other side” of this pose? You begin with the feet on the floor, like as on the riverbank, as it is written in old texts, and end in the same way, on the opposite riverbank. Keep your deep abdominal muscles engaged so that you're not over-relying on your legs and hip flexors. Keep your back straight. For people with lower back issues, a bent-knee or supported navasana is better. Think about your life as a voyage od the boat. Where have you encountered rough water, rocks, obstacles? Did you have a yoga practice then? What has helped keep you “afloat” through difficult times? Sponzoři: @jogadnes @jogamarket @lole.prague @resortsvatakaterina @weledacz @biobachovky @wildandcoco • • • #jogadnes #czechyoga #yogachallengeseverydamnday #yogachallenges

Share 1596 37

FOR ENGLISH SCROLL DOWN 👇 7.4.2019 7.den Velikonoční jógové výzvy s @jogadnes, #joganapohodu Poslední pozice prvního týdne je vaší volbou. Je to ta pozice, která vám přináší pocit radosti. Mojí volbou je úsměv...nechte, ať úsměv z vaší tváře se odráží v nitru vašeho těla i ve vaší mysli... Těším se na vás v dalším týdnu. —- 7.4.2019 7.day of Easter Yoga Challenge with @jogadnes #joganapohodu You can choose you favorite asana for the last day of the first week. It's the pose, which brings you joy. My choice is a smile ... let the smile on your face reflects in your body and in your mind ... I’m looking forward to seeing you next week. Sponzoři: @jogadnes @jogamarket @lole.prague @resortsvatakaterina @weledacz @biobachovky @wildandcoco • • • #jogadnes #joga #yogachallengeseverydamnday

Share 1273 22
zuzana_klingrova. FOR ENGLISH SCROLL DOWN 👇
6.4.2019 6.den Velikonoční jógové výzvy s @

FOR ENGLISH SCROLL DOWN 👇 6.4.2019 6.den Velikonoční jógové výzvy s @jogadnes, #joganapohodu Natarajasana “Pán tance”, hinduistický bůh Šiva, aka “velký ničitel”. Tato pozice nás hodně učí, jak můžete najít ve starých textech, učí nás o naší vlastní vnitřní osobní krajině a duchovním probuzení. Uvolnění vzorců a chování, které nám brání žít náš plný potenciál. - Tanečník je vrcholnou ásánou praxe, takže je důležité se správně zahřát. Snažte se srovnat boky do jedné roviny a udržet koleno v souladu s tělem, hlídejte, že vám koleno a bok neutíkají ven. Je snadná hyperextenze, přílišné propnutí kolene. Abyste tomu zabránili a ochránili stojnou dolní končetinu, zapojte svaly na přední straně stehna. Praktikuje vlídně, pozorujte a poslouchejte. Není důležité zvednout nohu vysoko do nebe ... —- 6.4.2019 6.day of Easter Yoga Challenge with @jogadnes #joganapohodu Natarajasana “Lord of the Dance”, Hindu god Shiva, aka “ The great Destroyer”. This pose teach us a lot, as you can find within old texts, teach us about our own inner personal landscape and spiritual awakening. Releasing patterns and behaviors that keep us from living our full potential. - Dancer can be a peak pose, so it is crucial to warm up properly. Try to square the hips and keep your knee in line with your body rather than opening out to the side. It’s easy to hyperextend the standing knee in this posture. To prevent this and protect that standing leg, engage the quad. Do it carrefully, observe and listen. It’s not important to lift your leg high to sky... Sponzoři: @jogadnes @jogamarket @lole.prague @resortsvatakaterina @weledacz @biobachovky @wildandcoco • • • #dancerpose #natarajasana #backbend

Share 1498 15
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

FOR ENGLISH SCROLL DOWN 👇 5.4.2019 5.den Velikonoční jógové výzvy s @jogadnes, #joganapohodu Anjaneyasana Pociťujte radost z protažení, síly dolních končetin, zvedání a otevření hrudníku, vytažení paží vzhůru. Vychutnejte si pocit hlubokého uzemnění a vzestupu v jeden okamžik. Ambice ovládat všechno je klamem ega ... nechat jít a jen cítit je to, co objevíte skrze tuto pozici. - Udržujte zadní chodidlo rovně, boky tlačte dopředu a dolů směrem k podlaze. Koleno vpředu je ohnuté v úhlu 90 stupňů. Pro zajištění stability v této pozici zapojte tělesné zámky, mula bandha a uddiyana bandha. Pokud je obtížné zvednout paže vzhůru, mohou být ruce umístěny na bocích nebo v anjali mudře před hrudníkem. —- 5.4.2019 5.day of Easter Yoga Challenge with @jogadnes #joganapohodu Anjaneyasana Feel the joy of stretching, the power of your legs, the lift of your chest, the strength and aspiration in your arms and hands. Enjoy the feeling of being deeply grounded even as you rise. Ambition to control everything is a delusion of the ego...letting go and just feel. That’s what you can find it throught this asana. - Keep your back foot straight as you push your hips forward and down towards the floor. The front knee is bent at a 90-degree angle. To ensure stability in this pose, the mula bandha and uddiyana bandha should be engaged. If it is a problem to reach the arms overhead, the hands may be placed on the hips or in anjali mudra in front of the chest instead. Sponzoři: @jogadnes @jogamarket @lole.prague @resortsvatakaterina @weledacz @biobachovky @wildandcoco • • • #joga #jogadnes #anjaneyasana

Share 1614 23
zuzana_klingrova. FOR ENGLISH SCROLL DOWN 👇
4.4.2019 4.den Velikonoční jógové výzvy s @

FOR ENGLISH SCROLL DOWN 👇 4.4.2019 4.den Velikonoční jógové výzvy s @jogadnes, #joganapohodu Pozice Holubího krále - Eka Pada Raja Kapotasana. Tato asana je jednou z největších lekcí v jógové praxi. Přijměte, to, co je. Přijměte nepohodlí, zůstaňte aktivní v pozici a prodýchejte ji. Pokud ji akceptujete, můžete se těšit z výhod pozice, jako je protažení oblasti kyčlí a třísel. Přijměte danou situaci, přijměte změnu, to je důležité…… jen dýchejte. Je to jakési osvícení ve způsobu, jakým zpracováváme život, a to může náš život učinit lepší. - Snažte se udržet vaše boky v jedné rovině a tlačte je dopředu, neotvírejte bok do strany. Zapojte svaly zad a zvedněte žebra z pánve. Pokud se nemůžete chytit za nohu, nevadí, držte ruce ve vzduchu. —- 4.4.2019 4.day of Easter Yoga Challenge with @jogadnes #joganapohodu Pigeon pose - Eka Pada Raja Kapotasana. This asana is one of the greatest lessons in practice od yoga. Accept what it is. Accept the discomfort, stay active in the posture, and breathe through it. When you are accept it, you may find yourself enjoying the benefits of such a great stretch through your hips. Accept the situation, embrace the change, it is most important.…just breathe. This is an enlightenment in the way we process life, and it can make our life better - Try to keep your hips square and push them forward, don’t open it to side. Engage your back muscles and lift your ribs from your pelvis. If you can’t reach your leg, don’t worry, keep yout hands in the air. Sponzoři: @jogadnes @jogamarket @lole.prague @resortsvatakaterina @weledacz @biobachovky @wildandcoco • • #ekapadarajakapotasana #pigeonpose #backbending

Share 1477 21

FOR ENGLISH SCROLL DOWN 👇 3.4.2019 3.den Velikonoční jógové výzvy s @jogadnes, #joganapohodu Pozice Velblouda - Ustrasana. Pozice milovaná i neoblíbená. Proč? Pomáhá kontrolovat naše ego - asmita. Je jedno, jak hluboko se zakloníte, jak dlouho vydržíte ve stoji na rukou...vaše síla není fyzická, ale souvisí s vaší ochotou otevřít své srdce a naslouchat vašemu opravdovému Já... Klekněte si, držte kolena šířku kyčlí. Zapojte zádové svaly a zvedněte žebra od boků. Můžete cítit prostor mezi hrudníkem a pánví. Tlačte své boky směrem dopředu s výdechem. Naslouchejte svému tělu, jak hluboko můžete jít do Ustrasany ... poslouchejte —- 3.4.2019 3.day of Easter Yoga Challenge with @jogadnes #joganapohodu Camel pose - Ustrasana. Asana beloved and unpopular. Why? It helps to control our ego - asmita. No matter how deep you lean back, how long you are able to keep your handstands... your strength is not physical, but it has to do with your willingness to open your heart and listen to your True self... Start in kneeling position, keep your knees hips-width appart. Engage your back muscles to lift your ribs away from your pelvis. You can feel the space between chest and hips. Send your hips forward with the exhale. Listen to your body how deep you can go in Ustrasana...listen Sponzoři: @jogadnes @jogamarket @lole.prague @resortsvatakaterina @weledacz @biobachovky @wildandcoco • • • #jogadnes #spojujenasjoga #aloyoga

Share 1382 26

FOR ENGLISH SCROLL DOWN 👇 2.4.2019 2.den Velikonoční jógové výzvy s @jogadnes, #joganapohodu Cvičení obtížných pozic, jako je Bhakasana, rozšiřuje hranice každodenních prožitků. Bhekasana je opravdová výzva, je to intenzivní protažení přední části těla a vyžaduje sílu v záklonech. Praktikovat tuto ásánu je jako chůze po okraji skály, avšak nám pomáhá vidět sílu možností. Je úplně v pořádku začít s Eka Pada Bhekasanou - ohnutá pouze jedna dolní končetina, začněte pokrčením kolena, zkontrolujte, že vaše noha je správně zarovnána. Pak při výdechu pevně zatlačte na horní část nohy, aby se prsty a pata přiblížily k vašemu kyčelnímu kloubu nebo k zemi, a zároveň zvedněte hlavu, hrudník, ramena do záklonu. Zatlačte boky dopředu a dolů do země. Až budete připraveni, udělejte to samé s pokrčením obou dolních končetin, Bhekasana. —- 2.4.2019 2.day of Easter Yoga Challenge with @jogadnes #joganapohodu Practicing difficult poses like Bhekasana certainly widens the boundaries of everyday expirience. Bhekasana is real challenge, it’s powerfull front body stretch and requires a strong backbend. Doing this asana is like a walking on the edge of the rock, but it helps you to see the power of possibilities. It’s ok to start with Eka Pada Bhekasana, bend your knee, control that your foot is correctly aligned. Then on an exhalation, firmly push down on the top of your footto bring the toe and heel close to your hip or ground, at the same time lift your head, chest, shoulders into the backbend. Push your hips front and down to the floor. When you’ll be ready, do the same with both feet, Bhekasana. Sponzoři: @jogadnes @jogamarket @lole.prague @resortsvatakaterina @weledacz @biobachovky @wildandcoco • • • #yogachallenge #yogachallenges #aloyoga

Share 1362 21

1.4.2019 začíná Velikonoční jógová výzva s @jogadnes, #joganapohodu 21 dní jógových pozic, sdílení a inspirace. Nejde o perfektní předvedení ásán, ale o vnitřní změnu. Zkusíme společně odstranit staré návyky a vyměníme je za nové. Za ty, které nám pomohou na cestě sebepoznání. Těším se na vaše posty. 💕Nezapomeňte mrknout na pravidla na IG @jogadnes, označit hosty a sponzory výzvy. Užijte si to 🙏 První pozicí je Anahatasana nebo také Uttana Shishosana - pozice protahujícího se štěněte. Klidně zvolte jednodušší variantu a položte čelo na zem. V dalším kroku je ještě čelo na zemi, ale lokty už jsou zvednuté a špičky jen prstů na rukou jsou spojené se zemí. Sponzoři: @jogadnes @jogamarket @lole.prague @resortsvatakaterina @weledacz @biobachovky @wildandcoco • • •

Share 1563 25

For English scroll down 👇 Všechny vás moc zdravím! Jedna otázka pro můj osobní výzkum. Jaký byl váš důvod začít s jógou? Děkuji za váš komentář. Krásný den 💕 - Hi everyone! One question for my personal research. What was your reason to start with yoga? Thank you for your comment. Have a wonderful day 💕 • • • #yogaartofliving #yogaliving #joganapohodu

Share 1719 89